با تصویب مجلس؛

اداره امور تعاونی ها برعهده هیات مدیره آن خواهد بود

مجلس,مصوبه

تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون مقرر کردند: اداره امور تعاونی طبق اساسنامه براساس هیات مدیره ای متشکل از 3 تا 7 عضو اصلی و 2تا 4 عضو علی البدل خواهد بود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان درجلسه علنی روز سه شنبه مجلس به بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاون پرداختند و ماده 4 آن را تصویب کردند.

همچنین در این جلسه ماده 5 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شد.

نمایندگان در ماده 4 این طرح تصویب کردند: اداره امور تعاونی طبق اساسنامه براساس هیات مدیره ای متشکل از 3، 5 یا 7 عضو اصلی و 2، 3 یا 4 عضو علی البدل است که از بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شود.

براین اساس انتخاب اعضای اصلی و علی البدل در یک نوبت خواهد بود و دارندگان اکثریت آرا بعد از اعضای اصلی به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شود. ضمن این که انتخاب بیش از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بلامانع است.

با تصویب نمایندگان مجلس در تبصره 1 این ماده، هیات مدیره تعاونی ها در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نایب رییس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کنند.

همچنین نمایندگان در تبصره 2 ماده مقرر کردند در صورت استعفا، فوت یا ممنوعیت قانونی و غیبت غیرموجه مکرر به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی می شود.

همچنین براساس تبصره 3 این ماده اعضای هیات مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت کنند و در صورتی که عضو هیات مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفا حق جلسه و پاداش دریافت خواهد کرد.

همچنین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای هیات مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی است که به تایید مجمع عمومی می رسد.

نمایندگان در ادامه بررسی این طرح ماده 5 آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع دادند.

سیام(3)**2021**9132**1336
کد N72085