وقوع یک انفجار مهیب در ضاحیه بیروت/ نخستین تصاویر از محل اقدام تروریستی