یک کارشناس در گفتگو با مهر : 

فضای بین المللی سوریه در پی اقدامات وحشیانه معارضین به نفع اسد تغییر کرده است