معاون امور مجلس وزارت ارشاد در ایسنا مطرح کرد

احتمال تغییر برخی ارقام بودجه فرهنگ و هنر

کد N71630