مدیر اندیشکده اروپایی در گفتگو با مهر:

روسیه به دنبال مشارکت راهبردی با ایران است/ بررسی چشم انداز ژنو 2 و بحران سوریه