باحضور سفیر ایران:

مردم جمهوری آذربایجان امروز یاد شهیدان خود را گرامی داشتند

کد N70371