افشاگری رئیس پلیس سابق دبی درباره اردوغان

ایرنا نوشت:

ˈضاحی خلفانˈ رییس پلیس سابق دبی گفت که حزب ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه در خرید و فروش زمین های منطقه ˈسیناˈ در مصر با گروه ˈاخوان المسلمینˈ همدست است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ˈالیوم السابعˈ، خلفان حزب ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه را به همدستی با گروه اخوان المسلمین در مصر برای خرید بخشی از زمین های منطقه سینا متهم کرد.

رییس پلیس سابق دبی از دولت ترکیه انتقاد کرد و افزود: حزب عدالت و توسعه دقیقا همان راهی را می رود که اخوان المسلمین مصر در پیش گرفته بود.

خلفان، در صفحه شخصی خود در پایگاه اجتماعی نوشت: حزب عدالت و توسعه، جریان حاکم در ترکیه با توهین به دستگاه قضایی و پلیس این کشور و متهم کردن آنها به فساد مالی دقیقا همان مسیری را در پیش گرفته که حزب ˈآزادی و عدالتˈ شاخه سیاسی اخوان المسلمین مصر، در پیش گرفته بود.

وی گفت: حزب عدالت و توسعه ترکیه با همدستی جریان اخوان المسلمین مصر اقدام به خرید برخی اراضی در منطقه سینا کرده تا به این وسیله رضایت اسرائیل را جلب کند.

وی همچنین تاکید کرد که برخی توطئه ها توسط حزب آزادی و عدالت در مصر و حزب حاکم ترکیه علیه مصر را کشف کرده است.

52261

کد N70086