نبیه بری خبر داد؛

توافق درباره تشکیل دولت جدید لبنان بر اساس فرمول 8-8-8