محکومان مالی ممنوع الخروج می شوند

مجلس

مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم الیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم الیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تعیین مناسب به قوت خود باقی است.

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق ماده 25 لایحه رسیدگی به نحوه اجرای محکومیت های مالی،محکومان مالی ممنوع الخروج می شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده 25 از این لایحه را با 160 رای موافق 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع تصویب کردند.

در ماده 25 از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است: مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم الیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم الیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تعیین مناسب به قوت خود باقی است.

کد N68935