دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد

مجلس

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی از مواردی است که امروز در جلسه علنی مجلس به آن پرداخته خواهد شد.

هیات رئیسه دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستور امروز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به قرار زیر توسط هیات رئیسه قرائت شد:

1- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی

2- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح عضویت ولغو عضویت نمایندگان مجلس شواری اسلامی در برخی از شوارهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیاتها در شورای نگهبان عودت خورده بود

3- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استانهایی که مورد هجوم ریزگردها قرار دارند (با اصلاح عنوان به: طر ح هوای پاک)

4- گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ونظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی درمورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه ان مصوب 1377 والحاق موادی به آن

کد N68539