توئیتر روحانی منتشر کرد:

دیدار رییس جمهور با خانواده شهید اهل تسنن