دبیرکل ˈشورای مسلمانان بریتانیاˈ:

وحدت مسلمانان برای مقابله با چالش های موجود ضروری است

کد N67776