ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی

وقتی صدای اعتراض دوستان اروپایی صهیونیسم بلند می شود

کد N67298