در آستانه پیاده سازی سند اقدام مشترک

حسن نیت تهران برای همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی

کد N66548