هشتاد سالگی جلال الدین فارسی

سیاسی

این روزها به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص)‌ دوست داشتم یادی از هشتادسالگی جلال الدین فارسی داشته باشم، مردی که او را به نام کتاب «انقلاب تکاملی اسلام» می شناختیم و شخصیتی که در برخی از مهم ترین جریانهای فکری معاصر و مؤثر در انقلاب نقش داشت. تأثیر روی شریعتی، مجاهدین، نهضت آزادی، و در نهضت امام و انقلاب اسلامی؛ بویژه نقش او در تدوین قانون اساسی یکی از مهم ترین ویژگی های اوست.

] MicrosoftInternetExplorer4 --]


در شهریور 41 وقتی از زندان که آزاد شد، نهضت آزادى تشکیل شده بود و وى به توصیه آقاى طالقانى و آقاى سید رضا زنجانى که طى سالهاى 32 تا 39 با آنان ارتباط داشت، براى تقویت جناح دینى نهضت آزادى وارد فعالیت شد. این زمان، مذهب از ملیت جلو افتاده بود و  نهضت آزادی فاصله میان جبهه ملی و نهضت امام را پل زده بود.

فعالیت فکرى آقای فارسی به طور عمده روى نهضت هاى انبیاء و شیوه انبیاء در برخورد با مسائل بود. به عبارت دیگر، ایشان در پی نوعی بهره برداری سیاسی از نهضت انبیاء‌ برای ایجاد یک جنبش انقلابی نوین بود. در این زمینه، نگاه ایشان نگاهى انقلابى بود و این نگاه، دست کم با بخشی از ساختار سیاسى نهضت آزادى چندان سازگار نبود. همان طور که گذشت، ایشان هیچ زمانى درس طلبگى نخوانده بود و متون دینى را از طریق استاد شریعتى و شیخ عبدالله نورانى فراهم مى کرد.

آقاى فارسى بعد از سال چهل، مجلدى دیگر از تکامل مبارزه ملى را نوشت که در جلسات کادرهاى نهضت آزادى که چهل نفر بودند به صورت کپى تدریس مى شد. آن مجلد، در باره براندازى رژیم پهلوى بود و به همین دلیل هیچگاه چاپ نشد.

 

کد N66002