سفیر ایران در باکو:

رژیم صهیونیستی مثل رژیم آپارتاید از بین خواهد رفت

سیاست خارجی

سفیر ایران در آذربایجان گفت:ˈما معتقدیم همان گونه که آپارتاید در سایه مقاومت مردم آفریقای جنوبی از بین رفت، صهیونیسم هم به عنوان یک نظام نژادپرست و اشغالگر از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاک آیینˈ سفیر ایران در جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه در گفت وگو با مجله خبری ˈسیمسار .آذˈ آذربایجان گفت: امروز رژیم صهیونیستی در تنگنا قرار گرفته است.

وی با اعلام این مطلب افزود: ˈجمهوری اسلامی ایران رژیم اسرائیل را یک رژیم غاصب که سرزمین های فلسطین را اشغال کرده می داند و از اینرو پیشنهاد برگزاری رفراندوم در فلسطین با حضور و مشارکت همه ساکنان فلسطین اعم از مسلمانان، یهودیان و مسیحیان و همچنین آوارگان فلسطینی را دارد.

وی تأکید کرد: ˈعمل به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بهترین راه حل برای پرهیز از خشونت است و آمریکایی ها نیز باید اجرای دموکراسی واقعی را در فلسطین اشغالی بپذیرند.

پاک آیین ادامه داد:ˈما معتقدیم همان گونه که آپارتاید در سایه مقاومت مردم آفریقای جنوبی از بین رفت، صهیونیسم هم به عنوان یک نظام نژادپرست و اشغالگر از بین خواهد رفت. کشورهای مسلمان و سازمان همکاری های اسلامی هم باید از همه ظرفیت های دیپلماسی برای فشار به رژیم صهیونیستی استفاده کنند.