در هفته آتی صورت می‌گیرد:

حضور وزرای کشور و اطلاعات در کمسیون شوراها

مجلس

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان و همچنین جلسه تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری اردبیل در این کمیسیون حاضر می‌شود.

وزرای اطلاعات و کشور در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات روز دوشنبه برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس حضور پیدا می‌کند.

همچنین عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز برای پاسخگویی به سوال نمایندگان و همچنین جلسه تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری اردبیل در این کمیسیون حاضر می‌شود.

کد N63523