در واکنش به مصاحبه‌ ابوالحسن داوودی صورت گرفت:

دفاع ضرغامی از صحبت‌های روحانی در جمع هنرمندان

کد N63389