بان‌کی مون در میان پناهندگان سوری

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در حاشیه بازدید از پناهندگان سوری در عراق، وضعیت آنان را اسفبار خواند و گفت : قساوت و بی‌رحمی انسانی موجب این اوضاع بسیار تلخ و شکننده شده است.

بان‌کی مون در میان پناهندگان سوریبان کی مون دبیر کل سازمان ملل در حاشیه بازدید از پناهندگان سوری در عراق، وضعیت آنان را اسفبار خواند و گفت : قساوت و بی‌رحمی انسانی موجب این اوضاع بسیار تلخ و شکننده شده است.

 

 رویترز

52261

کد N61198