بخش آب بیشترین اعتبارات عمرانی بودجه 93 را در اختیار دارد

مجلس,بودجه,آب

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اعتبارات بخش آب کشور در بین سایر بخش ها از بالاترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) در لایحه بودجه 93 برخوردار است.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش آب را بررسی کرد.

در این گزارش اعتبارات بخش آب کشور در لایحه بودجه سال 1393 مورد بررسی قرار گرفته است زیرا برنامه های بخش آب در بودجه تحت فصل مستقل منابع آب و فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری (تحت عناوین برنامه سامانه های پساب و فاضلاب و برنامه آب شهری و روستایی) درج می شود.

در لایحه بودجه سال 1393 بخش آب (آب وفاضلاب و امور آب) در بین سایر بخش ها از بالاترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای برخوردار است. میزان بالای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب که در لایحه بودجه سال 1393 برابر با 56 هزار و 360 میلیارد و 286 میلیون ریال (8/23 درصد اعتبارات کل فصول بودجه ) است، به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری مخصوص به طرح های این بخش است.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1393 برابر با 16 هزار و 815 میلیارد و 588 میلیون ریال و همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به بخش امور آب برابر با 39 هزار و 544 میلیارد و 698 میلیون ریال می شود.

در بین برنامه های بخش آب در لایحه بودجه سال 1393 به ترتیب برنامه های تامین و عرضه ، سامانه های پساب و فاضلاب ، آب شهری و روستایی و برنامه توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک از بیشترین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ملی برخوردارند.

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، تمام برنامه های بخش آب بجز برنامه های آب شهری و آب روستایی درلایحه بودجه سال 1393 نسبت به اعتبارات سال قبل، کاهش داشته و در بعضی از موارد کاهش مذکور چشمگیر است.

توجه به اولویت مهار آب های مرزی خروجی از کشور، توجه بیشتر به حفاظت و صیانت از آب های زیرزمینی، در نظر گرفتن وجوه حاصله از فروش و واگذاری های اموال وزارت نیرو برای طرح های این بخش، تعیین سهم دقیق انتشار اوراق مشارکت برای بخش آب در لایحه بودجه ، توجه بیشتر به خرید تضمینی آب و پساب از بخش خصوصی، لحاظ کردن سهم ریالی طرح های فاینانس و ارایه تمهید مناسب در لایحه بودجه برای تسویه بدهی بخش آب پیمانکاران از موارد مهمی محسوب می شوند که باید در لایحه بودجه سال 1393 کل کشور مورد توجه قرار گیرند.

سیام ** 2025 ** 1418
کد N59894