بیش از20بلژیکی عضو گروه های تروریستی در سوریه کشته شده اند

کد N57677