واشنگتن پست :

آمریکا نیازمند تعامل با ایران است نه آشتی/واشنگتن مراقب قدرت گرفتن تهران باشد