رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان:

ایرنا نقشی تاثیرگذار درگسترش مناسبات و تقویت همکاری هاتهران - دوشنبه دارد

کد N56478