/تحلیل-ایندیپندنت/

"پس از 12 سال جنگ، تنها فقر، تقلب و طالبان را در افغانستان به جای گذاشتیم"

کد N56417