دولت به برخی دستگاه های اجرایی اجازه داد؛

انتشار 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح ها

دولت

شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی می توانند برای اجرای طرح های خود اوراق مشارکت منتشر کنند

هیئت دولت با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (1-38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور به شرکتهای تابعه و وابسته برخی وزارتخانه ها اجازه داد تا مبلغ 150 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت یا صکوک برای اجرای طرحهای خود منتشر کنند.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ17/9/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (1-38) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد.

بر اساس این آیین نامه به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ناشر گفته می شود که سهم هریک از آنان به شرح ذیل است:

شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت (50.000)، نیرو (40.000)، راه و شهر سازی (25.000)، ارتباطات و فناوری اطلاعات (10.000)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (5.000)، صنعت،معدن وتجارت (10.000) و جهاد کشاورزی(10.000) میلیارد ریال است.

بر این اساس هنگام واگذاری طرح هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده است طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمینهای آنها اقدام خواهد شد.

همچنین ناشر میتواند به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی وزیر ذی ربط در سقف جدول مذکور به بانک مرکزی اعلام می گردد، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.

در ضمن ناشران مکلفند فهرست طرحهای متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق وزیر ذی ربط به تصویب شورای اقتصاد برسانند.

در همین راستا اوراق مشارکت و یا صکوک فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و ذیحساب ذی ربط است. همچنین ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تایید ذیحساب مربوط رسیده است، به بانک مرکزی ارایه دهد.

بر این اساس با ارائه مدرک و مستندات مورد در خواست بانک مرکزی از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک ظرف یک هفته صادر می گردد و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود و بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ویا صکوک موضوع این آیین نامه اقدام کند.

بانک مرکزی پس از تایید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تایید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک را اعلام میکند و به تشخیص خود میتواند ناشر را به انتشار بخشی از اوراق مشارکت ویا صکوک به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز، ملزم کند.

همچنین باز پرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده، در زمان سررسید بر عهده ناشران است که از محل منابع داخلی آنها تامین خواهد شد. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در زمان تنظیم لوایح بودجه سنواتی ارقام مزبور را پس از تصویب در مجامع عمومی ناشران، در بوجه سنواتی آنها پیش بینی و لحاظ کند. سود اوراق مشارکت و یا صکوک منتشر شده موضوع این آیین نامه از پرداخت هرگونه مالیات معاف و نرخ سود علی الحساب آنها بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

بر اساس این آیین نامه ناشر مکلف به تامین وثایق و تضمینهای مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور راسا اقدام کند. درصورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد،اوراق مشارکت و یا صکوک به فروش نرفته طی برنامه زمان بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است (حد اکثر15 روز)، به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات قابل واگذاری است.

بر این اساس به میزان اوراق مشارکت و یا صکوکی که واگذاری می گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می شود.

بانک عامل هیچ تعهدی برای پرداخت سوهای علی الحساب در سررسید در صورت عدم تامین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات ندارد.باصدورمجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می پذیرد.

در صورت پذیرش این دسته از اوراق مشارکت یا صکوک در سازمان بورس اوراق بهادار، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان مذکورخواهد بود.

همچنین بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت"غیر قابل باز خرید قبل از سررسید در بانک عامل" در ظهر اوراق مشارکت و یا صکوک برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات مشمول این آیین نامه واگذار شده است، می باشد.

بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت ویا صکوک را از بانک عامل در یافت و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی ارایه کند. بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک درهر مرحله را بر اساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته به حساب تمرکز وجوه شرکتهای مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

سایر موارد پش بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری، باز خرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستور العمل صکوک مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.

این آیین نامه در 19 ماده از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاه های زیربط ابلاغ شده است.

واگذاری 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی

با تصویب آیین نامه اجرایی بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور از سوی هیئت وزیران، دولت مجاز است تا سقف 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را برای تسویه بدهی مسجل خود صادر و به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در مصوبه دیگری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (5) بند (42) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، دولت در واگذاری اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید با سررسید های یک، دو و سه ساله به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور) و به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیر دولتی مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود. سقف واگذاری اسناد یاد شده در مرحله اولیه به میزان ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال با سر رسید یکساله خواهد بود.

همچنین، ساز و کار و شیوه نامه اجرایی این آیین نامه شامل تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه، تاریخ و روش واگذاری، اولویت بندی طلبکاران غیر دولتی برای واگذاری اسناد، انتخاب چند بانک دولتی به عنوان بانک عامل و نحوه تسویه حساب مطالبات مربوط توسط هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تعیین می شود. مسئولیت دبیرخانه هیئت مذکور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

براساس این مصوبه، چاپ اسناد خزانه اسلامی بر روی کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تائید هیئت مذکور می رسد در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران و تحت نظر هیئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام می شود. اسناد یاد شده پس از چاپ با تنظیم صورت مجلس تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

همچنین، اقدامات لازم درخصوص ترخیص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسری احتمالی کاغذ، تحویل کاغذ به چاپخانه برای چاپ اسناد خزانه اسلای، امحاء لوازم چاپ و ضایعات و باطله های کاغذ، تسویه حساب کاغذ دریافتی توسط چاپخانه و سایر موارد نظارتی مربوط براساس مفاد آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب نامه شماره 4444/ت409هـ مورخ 28/4/1368 هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن انجام خواهد گرفت.

براین اساس، بانک عامل مکلف است صورت اسنادخزانه اسلامی واگذار شده را با ذکر مشخصات موردنظر هیئت موضوع ماده (3) تا پایان هر ماه به دبیرخانه هیئت مذکور اعلام کرد.

اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است.

براساس این مصوبه، قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی واگذار شده در سررسید در اختیار بانک عامل قرار می گیرد. پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده و یا مالک آن می تواند هر زمان پس از سررسید به بانک عامل مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت کند.

همچنین، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با هماهنگی هیئت موضوع ماده (3) اعتبارات لازم را در جهت باز پرداخت قیمت اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید و هزینه های چاپ و حق عاملیت طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید. اعتبار مزبور تخصیص یافته تلفی شده و خزانه داری کل کشور موظف است در زمان سر رسید قیمت اسناد مزبور را از طریق بانک عامل پرداخت نماید و چنانچه ردیف یاد شده به هر دلیل در لایحه بودجه منظور نشده و یا اعتبار آن کفایت نکرد خزانه داری کل کشور موظف است از سر جمع بودجه عمومی قیمت اسمی اسناد مزبور را در سر رسید پرداخت نمایدو کل وجوه دریافتی با اعلام خزانه داری کل کشور از محل ردیف خاصی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در بودجه همان سال تامین و ابلاغ خواهد شد.

براین اساس، اسناد خزانه اسلامی بازپرداخت شده موضوع این آیین نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امحاء خواهد شد.

همچنین، هزینه های چاپ و حق عاملیت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات موضوع ماده (11) پرداخت می شود.

براساس این مصوبه، داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسلامی پس از تخصیص اولیه به طلبکاران غیر دولتی، صرفاً از طریق بورس یا فرابورس پذیر است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهیدات لازم را برابر قوانین و مقررات مربوط در خصوص پذیرش و انجام معامله اسناد خزانه موضوع این ایین نامه در بورس و یا فرا بورس به عمل آورد.

همچنین خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سر رسید با تامین وجه، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه (بورس یا فرابورس) به قیمت روز باز خرید نماید، اسناد باز خرید شده قابل توزیع مجدد نبوده و مطابق ماده (12) این آیین نامه امحاء می شود.

این آیین نامه نیز از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N54472