تصویر و خبر/

شکل و شمایل عجیب نیروهای امنیتی مصر!