دیپلمات اسبق آمریکایی:

مطالب مطرح شده از سوی دیپلماتهای ایرانی تا چند ماه قبل «غیر قابل تصور» بود/ دلیل مخالفت نمایندگان کنگره با توافقنامه ژنو