ادامه کمشکش سنا و کاخ سفید/ کارنی: تحریم ها تصویب نمی شوند