روانچی در گفتگوی مشروح با مهر: 

می شد برای تعیین محل مذاکرات ساعت ها و روزها بحث کرد / جلیلی با معاون وزیر خارجه امریکا مذاکره کرده بود