سه واکنش به نطق مطهری؛ از کوچک زاده، پزشکیان تا خود مطهری

نطق 10 روز قبل مطهری در جلسه علنی مجلس با واکنش کوچک زاده نماینده تهران، پاسخ پزشکیان نماینده تبریز و واکنش علی مطهری همراه بود.

سه واکنش به نطق مطهری؛ از کوچک زاده، پزشکیان تا خود مطهرینطق 10 روز قبل مطهری در جلسه علنی مجلس با واکنش کوچک زاده نماینده تهران، پاسخ پزشکیان نماینده تبریز و واکنش علی مطهری همراه بود.

 

 

 

در این فایل صوتی اهم اظهارات سه نماینده مجلس را بشنوید.

 

/21224

کد N49678