دریادارایرانی خبر داد:

نجات دو کشتی ایرانی در دو روز با دفع حمله 20 قایق دزدان دریایی