دادستان معزول استانبول: اردوغان مرا تهدید کرده است

ترکیه,اردوغان

آنکارا - ایرنا - ˈ ذکریا اوز ˈ کفیل سر دادستان برکنار شده پرونده فساد و ارتشا که دستور دستگیری شماری ازفعالان اقتصادی ترکیه نزدیک به دولت آنکارا را صادر کرد، دراظهارات جدیدی مدعی شد که توسط ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه تهدید شده است.

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، وی گفت : دو نفر از مقامات بلند پایه سابق قوه قضاییه درهتلی درشهر بورسا وی را تهدید و عنوان کردند که نخست وزیر ترکیه از دست وی عصبانی است و وی باید با انتشار نامه ای از فعالیت های صورت گرفته عذرخواهی کند و درغیراین صورت به او آسیب جدی وارد خواهد شد.

اوز که توسط هیات عالی قضات ودادستان های ترکیه پس از عزل از سمت کفیل سردادستانی استانبول به عنوان معاون دادستان منطقه ˈبکرکویˈ این شهر منصوب شده است ، افزود: بدترین چیزی که می تواند برای من اتفاق بیفتد مرگ است که من از آن استقبال می کنم .

وی با رد برخی ازاتهامات رسانه های جمعی ترکیه مبنی بر اینکه وی با هزینه یکی ازتاجران به همراه خانواده اش به دبی سفر کرده است، افزود: این اتهامات صحت ندارد و من با هزینه خود به این سفر رفته ام .

با عزل ذکریا اوز، پرونده ارتشا وفساد درترکیه دراختیار ˈتوران چولاک کادیˈ سر دادستان استانبول قرار گرفت ومقرر شد که دودادستان دیگر نیز برای رسیدگی به پرونده یاد شده تعیین شوند.

ˈذکریا اوزˈ دادستان مشهور ترکیه ازعاملان اصلی دستگیری های گسترده نظامیان وسیاستمداران مخالف ترکیه به اتهام طرح های مختلف براندازی درطول سال های گذشته بود.

درسال گذشته بعد ازطرح ادعاهایی مبنی برارتباط وی با گروه جماعت گولن وی از پرونده های مربوط به نظامیان واتهام های براندازی کنار گذاشته و به عنوان کفیل سر دادستان استانبول منصوب شد.

خاورم ** 230*536
کد N49178