احتمال وقوع جنگی تمام عیار درعراق

ایرنا نوشت:

 یک اندیشکده آمریکایی نوشت: پیشرفت عراق بستگی به تمایل رهبران این کشور برای دور شدن از تعلقات تنگ نظرانه فرقه ای، قومی و جناحی دارد درغیر این صورت عراق به سمت جنگ داخلی تمام عیار یا سرکوب های شدیدتر می رود و در هر دو صورت دولتی ورشکسته خواهد بود.

درگزارش اندیشکدهˈمرکز مطالعات راهبردی و بین المللیˈ (CSIS) نوشته ˈآنتونی اچ. کوردزمنˈ و ˈسام خزاعیˈ آمده است: رویدادهای دسامبر 2013 و اوایل2014 با تلخی آشکار کرد که عراق کشوری در بحران و در آستانه جنگ داخلی است و بار سنگین تاریخی طولانی از جنگ، نبردهای داخلی قدرت و کشورداری شکست خورده بر دوش عراق سنگینی می کند.

این اندیشکده افزود: عراق به طور ناگواری ازمیراث اشتباهات آمریکا درجریان اشغال و پس از اشغال این کشور در رنج است و این کشور همچنین با تهدیدهای ناشی از ظهور دوباره گروه های تندروی سنی مانند القاعده و نیز شبه نظامیان روبه رو است.

این کشور که چندین کشور مهم عربی آن را منزوی کرده اند به طور فزاینده ای قربانی نیروهای رها شده ناشی جنگ داخلی سوریه شده است.

با این حال تهدیدهای اصلی عراق زخم های ناشی از اقدامات خود کرده رهبران سیاسی این کشور است و انتخابات این کشور درسال 2010 به جای ایجاد نوعی دمکراسی باثبات، این کشور را بیشتر دچار شکاف کرد.

برپایه این گزارش، ریشه نیروهایی که این بحران را در عراق ایجاد کرده اند، عمیق تر از رهبران سیاسی کنونی این کشور است.

این گزارش نشان می دهد که عراق کشوری تحت فشارهای شدید جمعیتی ناشی از رشد جمعیت و نیز فشارهای ناشی از اقتصادی است که نتوانسته ثروت نفتی را به رشد اقتصادی تبدیل کند.

اندیشکده آمریکایی افزود: خشونت ها درعراق رو به رشد است و شیوه های جاری خشونت بیشتر بر نقش بازیگران غیردولتی تاکید می کند و نقش بازیگران دولتی را در کشاندن عراق به پرتگاه جنگ داخلی نادیده می گیرد.

این گزارش به تحلیل بازیگرانی می پردازد که اکنون در حال کشاندن عراق به سوی جنگ داخلی هستند و دلیل اصلی خشونت های جاری درعراق، نه جنبش های افراطی یا شکاف های فرقه ای و قومی، بلکه سیاست ها و سیستم کشورداری ناموفق این کشور است.

اندیشکده آمریکایی به تحلیل نقاط قوت و ضعف کنونی نیروهای امنیتی عراق می پردازد و می نویسد: این نیروها هرچند درحال پیشرفت هستند اما با مشکلات زیادی دست به گریبان هستند. نیروهای امنیتی عراق امروز به همان اندازه که مسیری برای ایجاد ثبات و امنیت هستند، تهدیدی نیز برای ثبات و امنیت به شمار می روند و این نیروها تا زمانی که یک دولت ملی تر در عراق بر سر کار بیاید در این وضعیت خواهند بود.

اندیشکده آمریکایی درگزارش خود به بررسی راهکاری عراق برای توسعه اقتصادی می پردازد و می افزاید:هرچند صنعت نفت عراق درحال پیشرفت است اما با هدف های عملی و واقع بینانه مرتبط نیست و بعلاوه افزایش ثروت نفتی عراق تنها زمانی به پیشرفت عراق کمک می کند که این ثروت بهتر مورد استفاده قرار گیرد و توزیع شود و جناح گرایی و خشونت فزاینده نیز درعراق به پایان برسد.

نویسنده مقاله، احیای القاعده و دیگر جنبش های افراطی و افزایش شکاف های فرقه ای و قومی را ناشی از اشتباهات رهبران سیاسی عراق می داند و دولت های خارجی یا فقدان ملی گرایی عراقی را در این مورد بی تاثیر دانسته است.

عراق همچنین نمی تواند ازطریق کمک آمریکا به ارتش یا نیروهای ضدتروریسم این کشورˈ درست شودˈ زیرا این کمک ها به شکست ها و اشتباهات سیاسی عراق نمی پردازند.

پیشرفت عراق بستگی به تمایل رهبران این کشور برای دور شدن از تعلقات تنگ نظرانه فرقه ای، قومی و جناحی دارد درغیر این صورت عراق یا به سمت جنگ داخلی تمام عیار یا به سوی سرکوب های شدیدتر پیش می رود و در هر دو صورت دولتی ورشکسته (failed state) خواهد بود.

26149

کد N48876