مشاور سازمان ملل در گفتگو با مهر:

عربستان برای جلوگیری از شکوفایی اقتصاد ایران هر کاری بتواند انجام می دهد