رودولفو کالو در گفتگو با مهر:

حمایت ایتالیا از توافق هسته ای ایران با 1+5/ حضور ایران در ژنو2 به حل بحران کمک می کند