در مجلس مطرح شد:

تذکر 65 نماینده به رئیس جمهور درباره برخورد نامناسب با رسانه های منتقد

مجلس

65 نماینده درجلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی نسبت به برخورد نامناسب با رسانه های منتقد به رئیس جمهور تذکرکتبی دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، 65 نماینده به رئیس جمهور نسبت به برخورد نامناسب با رسانه های منتقد علی رغم شعارهای رئیس جمهور و استقبال از انتقاد منتقدان، تذکر کتبی دادند.