با تصویب مجلس/

کسانی که خلاف ادعای اعسارشان در دادگاه ثابت شود تا زمان اجرای حکم حبس می شوند

مجلس

نمایندگان تصویب کردند کسانی که ادعای اعسار دارند اما در دادگاه خلاف آن صادر شود تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس می شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و تصویب جزئیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نمایندگان ماده 18 این لایحه را نیز تصویب کردند.

در این ماده آمده است هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقعه خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکوم له، محکوم علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم له حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد 4 و 5 این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین بین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط خود تعیین شده و نپرداخته است نیز مجری است.