با تصویب مجلس/

6 ماه تا 2 سال مدت محکومیت اشخاصی که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شوند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، محرومیت ها و محکومیت های شخص معسر را برای مدت شش ماه تا دو سال تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی نمایندگان مواد 16 و 17 این لایحه را بررسی کرده و به رای گذاشتند.

بر این اساس ماده 16 این لایحه با بررسی پیشنهادات به رای گذاشته شد و اصل این ماده که عبارت است از هر گاه محکوم علیه در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکوم علیه را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد، به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین نمایندگان مجلس در بررسی ماده 17 این لایحه محکومیت ها و محرومیت های معسر را به تصویب رساندند.

بر این اساس ماده 17 که عبارت است از دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با ارتکاب تقصیر موجب اعسار خود شده است به مدت شش ماه تا دو سال به یکی از چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: 1- ممنوعیت خروج از کشور 2- ممنوعیت تاسیس شرکت تجاری 3- ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری 4- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری 5- ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری و 6- ممنوعیت دریافت دسته چک را به تصویب رساند.