نمایندگان آزاد شده در مجلس ملی ترکیه سوگند ادا کردند

نماینده,ادای سوگند

آنکارا-ایرنا- 5 نماینده حزب ˈ صلح و دمکراسیˈ که به تازگی از زندان آزاد شده اند ، امروز سه شنبه در مجلس ملی ترکیه سوگند ادا کردند.

به گزارش ایرنا ، با ادای سوگند توسط این نمایندگان پس از 5/2 سال از آغاز فعالیت مجلس ملی ترکیه ، این 5 نماینده رسما عنوان نمایندگی مجلس را کسب کردند.

ˈگلسر یلدرم ˈ، ˈابراهیم آیحانˈ، ˈفیصل ساری یلدزˈ، ˈکمال آک تاش ˈ و ˈسلما ارماک ˈ نمایندگان حزب صلح و دمکراسی در مجلس ملی ترکیه به اتهام دست داشتن در جرایم شاخه های شهری ˈپ.ک.ک ˈ به زندان محکوم شده بودند.

در پی شکایت وکلای مدافع این نمایندگان به دادگاه قانون اساسی ترکیه ، دادگاه در حکمی اعلام کرد که مدت دستگیری این نمایندگان از حد معمول فراتر رفته،و این امر حق انتخاب شدن آنان به نمایندگی مجلس را نقض کرده است.

در پی صدور حکم یاد شده دادگاه های محلی به استناد حکم یاد شده حکم آزادی این پنج نفر را صادر کردند.

دادگاه قانون اساسی ترکیه پیشتر نیز شکایت ˈمصطفی بالبایˈ و ˈخبرآلˈ نمایندگان زندانی حزب جمهوریخواه خلق را در این زمینه رسیدگی و به نقض حقوق این نمایندگان به علت طولانی شدن مدت محاکمه و زندان شان حکم داده بود.

در حال حاضر تنها یک نماینده حزب ˈحرکت ملیˈ که ژنرال بازنشسته بود و به اتهام تلاش برای براندازی دولت ترکیه زندانی است، در حبس بسر می برد.

نمایندگان مجلس ملی ترکیه با تقدیم طرح یک ماده ای در مورد تغییر قانون اساسی این کشور در روزهای آتی زمینه آزادی وی را نیز فراهم خواهند کرد.

خاورم**2012** 230**1856
کد N46860