رهبر حزب حرکت ملی ترکیه:

اردوغان سلامت روانی خود را از دست داده است

باغچه لی,اردوغان

آنکارا - ایرنا - ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه با توهین به نخست وزیر این کشور گفت : ˈرجب طیب اردوغانˈ ، ˈسلامت روانیˈ خود را از دست داده است.

به گزارش ایرنا ، وی روز سه شنبه در سخنانی در نشست نمایندگان حزب حرکت ملی در مجلس ملی ترکیه با بیان این مطلب گفت: در هیچ برهه تاریخ بشریت، سرقت و دزدی مورد حمایت قرار نگرفته است. با آغاز عملیات فساد و ارتشاء در 17 دسامبر در ترکیه ˈبرگ ریزانˈ در حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ آغاز شده است.

وی نخست وزیر ترکیه را به حسن نیت در مقابل رشوه خواران و بیرحمی در مقابل نیروهای پلیس و قوه قضاییه متهم کرد و افزود : به ادعای اردوغان یک توطئه و ˈبازی کثیفˈ از سه هفته قبل در ترکیه علیه دولت آنکارا توسط نیروهای داخلی و خارجی آغاز شده و این مساله هر روز توسط مقامات دولتی بازگو می شود.

باغچه لی با انتقاد از اردوغان در تکرار ادعاهای مربوط به وجود دولت موازی در ترکیه ، تصریح کرد که نخست وزیر ترکیه هم خود و هم مردم را فریب می دهد .

رهبر حزب حرکت ملی ترکیه از نخست وزیر این کشور خواستار عدم مداخله در مسایل مربوط به قوه قضاییه شد و گفت : اردوغان که سخن از استقلال قوه قضاییه می زد، این بار با احساس خطر در امور این قوه دخالت می کند.

حزب حرکت ملی که از افراد ملی گرای این کشور تشکیل شده ، پس از حزب ˈجمهوری خواهˈ خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور محسوب می شود.

خاورم**2012** 230**1651
کد N46070