برای مبارزه با گروهای تروریستی القاعده/

آمریکا تجهیزات نظامی بیشتری تحویل عراق می دهد

کد N45967