بابک زنجانی با اعترافات و اطلاعات چه کسی بازداشت شد؟

بابک زنجانی, حمید فلاح هروی

دستگیری فلاح هروی و حضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات و اطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است.

به گزارش آفتاب به نقل از پارسینه، حمید فلاح هروی یکی از دستیاران ارشد بابک زنجانی که سال گذشته هویت وتصویر وی توسط سایت بازتاب افشا گردید ، همان فردی است که در معامله مشهور بابک زنجانی با مرتضوی از طرف زنجانی مبایعه نامه را امضا کرده است.
گفته می شود حمید فلاح هروی در جریان تلاش بابک زنجانی برای خرید بانک پارسیان نیز بعنوان امین اموال وی نقش ایفا کرده که پس از معامله بین فلاح هروی وبابک زنجانی برسرانتقال سهام اختلافاتی پیش آمده است که منجر به شکایت بابک زنجانی از فلاح هروی شده است.
دستگیری فلاح هروی وحضور وی در زندان اوین پیش از دستگیری بابک زنجانی، احتمال نقش اعترافات واطلاعات فلاح هروی را در تکمیل پرونده بابک زنجانی افزایش داده است بویژه آنکه فلاح قبل از دستگیری بابک زنجانی آزاد شده است.
کد N44552