وزیر خارجه عربستان گزارش های تنش در رابطه با آمریکا را تکذیب کرد

کد N43591