بیانیه هیئت پارلمانی ایتالیا:

دنباله روی توافق تضمین کننده حق هسته ای ایران در ژنو هستیم