همراه با تصاویر؛

تایلندی ها باز هم به خیابانها آمدند/ تظاهرات گسترده تر در 23 دی