در جلسه علنی مجلس‎ تصویب شد؛

استفساریه مواد قانون اجرای سیاستهای اصل 44

مجلس

نظر ‌کمیسیون طبق ماده 63 کاملاً درست است و‌چون در‌این قانون ابهام ایجاد شده است،‌نطر مجلس برای رفع ابهام ‌در ‌قالب استفساریه شرط است و از نمایندگان می‌خواهم که به پاسخ تفسیر رای مثبت دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استفساریه مواد 63و64 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی موافقت كردند.

به گزارش خبرنگارایلنا،میرمحمدی نماینده مردم قزوین در موافقت با طرح استسفساریه مواد 63و64 قا نون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: طبق ماده 58 از سیاست های کلی اصل 44 قا‌نون اساسی هیات تجدید‌‌نظر به وظیفه شورای رقابت رسیدگی می‌کند و‌این وظایف توسط قانون‌گذار تعیین می‌گردد.

وی ادامه دا: طبق ماده‌61 قا‌نون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اگر اقداماتی پس از وصول شکایات و احراز تحقیقات لازم مشخص شود،هیات تجدید‌نظر باید آن را پیگیری کند.

میر‌محمدی ادامه داد: ماده 63 ‌از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 وظایف و تصمیمات را احصاءکرده است.

وی با‌اشاره به ‌پاسخ‌ کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر ‌اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد‌: نظر ‌کمیسیون طبق ماده 63 کاملاً درست است و‌چون در‌این قانون ابهام ایجاد شده است،‌نطر مجلس برای رفع ابهام ‌در ‌قالب استفساریه شرط است و از نمایندگان می‌خواهم که به پاسخ تفسیر رای مثبت دهند.

در پایان بحث و بررسی این طرح، نمایندگان مجلس با 189 رای موافق 7 رای مخالف و 14 رای ممتنع به پاسخ استفساریه ‌رای مثبت دادند‌.‌بر این اساس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی‌اصل 44 قانون اساسی در پاسخ به موضوع تفسیر عنوان شده آمده است: بلی، تصمیمات شورای رقابت صرفاً در چهارجوب ماده 63 قا‌نون اجرای سیاست‌های‌ کلی اصل‌44 قانون اساسی قابل تجدید‌نظر توسط هیات تجدید‌نظر موضوع ماده 64؛ این قانون می‌باشد.

کد N41637