آمریکا برای نجات جنگنده های اف35 متوسل به چین شد/آشنایی با جدیدترین هواپیمای نظامی آمریکا