طرح پایش و پویش استانها کلید خورد/ جزئیات شیوه انجام سفرهای استانی دولت