اولین تصاویر منتشر شده از انفجار عصر امروز در ضاحیه

کد N37023