پوتین در حال عیادت از مجروحان انفجارهای تروریستی در ولگاگراد

کد N36149